• Phone: +251-11-1126-40-15/31
  • Email badreg_pharma@yahoo.com